Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Votra B.V. Den Bommel – september 2018

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 23077230; een exemplaar daarvan is voorts bij ons kantoor verkrijgbaar en wordt u op verzoek kosteloos toegestuurd.

Art. 1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Votra B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Votra B.V. gevestigd aan de Kade 15 te Den Bommel, hierna te noemen: Votra.
  • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon (waaronder: relaties, huurders, kopers, etc.), die diensten of zaken van Votra afneemt of met wie Votra een overeenkomst sluit danwel daarover onderhandelt.
  • Meerwerk: Al die werkzaamheden en zaken die tijdens de uitvoering van de overeenkomst worden verricht c.q. geleverd en die meer of anders zijn dan hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen, zoals maar niet beperkt tot i) uitbreiding van de werkzaamheden/leveringen op verzoek van de opdrachtgever ii) wijziging van de werkzaamheden die tot een uitbreiding of verzwaring van de werkzaamheden leiden iii) aanvullingen of wijziging van de werkzaamheden nodig voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeenkomst en/of wegens wijzigingen in (overheids)voorschriften of nieuwe (overheids)voorschriften iv) aanvullingen of wijzigingen van de werkzaamheden die nodig zijn vanwege niet nakoming door opdrachtgever van zijn verplichtingen inzake de overeenkomst v) afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

1.2 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes, facturen en overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen tussen Votra en haar opdrachtgever. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk vooraf schriftelijk worden vastgesteld door Votra.

1.3 Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen kan opdrachtgever geen beroep doen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Votra zijn aanvaard. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Behoud en aanvaarding van een offerte, factuur of overeenkomst door opdrachtgever betekent expliciete acceptatie van deze voorwaarden zoals opgesteld en/of verstrekt door (werknemers van) Votra.

1.5 Tussen Votra en opdrachtgever staat vast, dat -indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd- deze algemene voorwaarden ook op latere aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing zijn.

1.6 Bij vervoersovereenkomsten zijn naast deze voorwaarden tevens de Algemene Vervoer Condities 2002 (AVC) (vastgesteld door Stichting Vervoeradres) laatst gedeponeerde versie van toepassing. Op het binnenlands vervoer van bulkgoederen zijn aanvullend van toepassing de Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van Bulkgoederen over de Weg (ATVC) (vastgesteld door Stichting Vervoeradres) laatst vastgestelde versie. Indien bepalingen van de AVC en de ATVC afwijken, prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Art. 2. Offertes, prijzen, prijswijzigingen en wijzigende omstandigheden en termijnen

2.1 Door Votra uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend. Acceptatie vindt plaats door getekende retournering door de opdrachtgever en/of door aanvang/levering (en daarmee de acceptatie door de opdrachtgever/wederpartij) van de dienst of zaak/zaken. Offertes blijven geldig tot de op de offerte vermelde datum. Votra is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of bij gebreke daarvan, nadat Votra de opgedragen werkzaamheden feitelijk is aangevangen. Een op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding bindt Votra niet, zulks in afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW. In dat geval komt de overeenkomst tot stand op de voorwaarden en basis van de door Votra opgemaakte offerte.

2.2 Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen, maatvoering, gewichtsopgave, rapporten, modellen en andere gegevens die door Votra worden verstrekt, betreffende uiterlijk of de hoedanigheid van de te leveren zaken en over de aard van de door haar te verrichten diensten, geven slechts een algemene voorstelling van zaken en binden Votra niet. Overname, kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de door Votra verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen, maatvoering, gewichtsopgave, rapporten, modellen en andere gegevens, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Votra.

2.3 Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting, andere overheidsheffingen/toeslagen, verpakkingen/emballage en meerwerk. Inzake transport zijn prijzen gebaseerd op goed bereikbare en berijdbare plaatsen.

2.4 Prijzen zijn exclusief transportkosten en (brandstof)toeslagen, tenzij afwijking hiervan door Votra expliciet vooraf schriftelijk is bevestigd.

2.5 Door (onvoorziene) omstandigheden en/of verborgen gebreken waarmee bij de offerte en/of overeenkomst geen rekening is gehouden, zal een offerte en/of overeenkomst haar geldigheid verliezen en zal Votra een nadere prijsopgave doen. In het voorgaande is tevens de situatie van meerwerk begrepen.

2.6 Votra is ook na het sluiten van een overeenkomst bevoegd om kennelijke fouten in de prijsstelling te corrigeren wanneer deze prijsstelling evident onjuist is en/of berust op een kennelijke verschrijving en/of drukfout.

2.7 Indien na de datum van aanvaarding van de opdracht c.q. gedurende de looptijd van de overeenkomst de kosten voor Votra toenemen door een omstandigheid die buiten haar invloedssfeer ligt, zoals maar niet beperkt tot de situatie dat een toeleverancier van Votra zijn prijzen wijzigt, en/of de euro re- of devalueert en/of belastingen, sociale lasten, invoerrechten, vrachtkosten, overheidsmaatregelen e.d. veranderen, is Votra gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

2.8 Onverminderd het in dit artikel bepaalde heeft Votra het recht om haar prijzen elk jaar aan te passen conform de kostprijsontwikkelingen in de sector.

2.9 Zolang een opdracht en/of levering niet is voltooid, is Votra gerechtigd tussentijds termijnfacturen in rekening te brengen.

2.10 De door Votra opgegeven termijnen zijn geen fatale termijnen. De levertermijnen worden bij benadering opgegeven en binden Votra niet. Overschrijding van een opgegeven termijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst. Votra heeft het recht de werkzaamheden in door haar te verkiezen volgorde, naar haar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet in gedeelten.

2.11 Het is Votra toegestaan bij de uitvoering van haar verplichtingen uit een overeenkomst derden in te schakelen. Inschakeling van een derde – waaraan kosten zijn verbonden – vindt slechts plaats na overleg met en instemming van de opdrachtgever. Votra is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van ingeschakelde derden.

Art. 3. Reclamering

3.1 Opdrachtgever dient alle beweerde rechten wegens een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Votra binnen uiterlijk 10 werkdagen, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, in te roepen en schriftelijk onder opgaaf van redenen bij Votra in te dienen, bij gebreke waarvan de rechten van opdrachtgever ter zake zijn vervallen. De rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Votra een (vermeend) gebrek zelf tracht te (laten) verhelpen.

3.2 Indien een reclame (gedeeltelijk) wordt geaccepteerd dan zal Votra in de gelegenheid worden gesteld om alsnog naar behoren te presteren. De aansprakelijkheid van Votra is beperkt tot nakoming van deze verplichtingen. De voldoening aan deze verplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Indien nakoming niet mogelijk is doordat opdrachtgever Votra deze gelegenheid niet biedt, dan is Votra van haar verplichtingen bevrijd en zal de overeenkomst over en weer ongedaan worden gemaakt, zonder dat Votra gehouden zal zijn tot vergoeding van schade.

3.3 Reclamaties inzake facturen dienen binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk bij Votra onder opgaaf van redenen te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen.

3.4 Reclamaties zoals in dit artikel bedoeld schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Art. 4. Betaling, verzuim, ontbinding, eigendomsvoorbehoud en zekerheden

4.1 BETALINGSTERMIJN, OPEISBAARHEID, RENTE

Alle bedragen die door de opdrachtgever aan Votra verschuldigd zijn, zullen worden betaald met inachtneming van de daartoe overeengekomen termijn of, bij gebreke aan een overeengekomen termijn, binnen dertig dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en aan Votra een wettelijke rente op voet van artikel 6:119 BW verschuldigd is. Bij niet tijdige betaling zal de opdrachtgever, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn.

4.2 Alle vorderingen worden direct en volledig opeisbaar indien en zodra opdrachtgever i) in verzuim is met een of meer van zijn verplichtingen jegens Votra ii) in staat van faillissement wordt verklaard iii) surseance van betaling aanvraagt iv) beslag op (een deel van de) goederen van opdrachtgever wordt gelegd v) opdrachtgever het vrije beheer over zijn vermogen verliest vi) opdrachtgever haar onderneming staakt. Voorts is Votra in deze gevallen naar haar keuze gerechtigd direct en zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling vereist is de overeenkomst te (gedeeltelijk) te ontbinden en de (rechts)gevolgen hiervan ongedaan te maken, zulks met het recht op schadevergoeding.

4.3 GEEN VERREKENING OF OPSCHORTING

De opdrachtgever zal zich nimmer onttrekken aan enige betalingsverplichting in gevolge een overeenkomst. De opdrachtgever is niet gerechtigd aftrek, verrekening, opschorting of compensatie toe te passen ten aanzien van bedragen die Votra krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst aan opdrachtgever in rekening brengt.

4.4 (BUITEN)GERECHTELIJKE (INCASSO)KOSTEN

Alle kosten van de invordering komen ten laste van opdrachtgever. Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, is zij naast de hoofdsom buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien Votra haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan. Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de rente en vervolgens op de oudste factuur.

4.5 EIGENDOMSVOORBEHOUD

4.5.1 Alle door Votra geleverde zaken blijven eigendom van Votra totdat de opdrachtgever alle (betalings)verplichtingen uit de met Votra gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.

4.5.2 Zolang integrale betaling van alle vorderingen van Votra door opdrachtgever niet heeft plaatsgevonden, is het de opdrachtgever niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, deze buiten haar feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te vermengen met andere zaken, van een andere zaken een hoofd- of bestanddeel te laten uitmaken, te verpanden of te bezwaren dan wel ter zake andere rechtshandelingen aan te gaan, tenzij Votra daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

4.5.3 Voor het geval de eigendom van Votra op de door haar aan opdrachtgever geleverde zaken niet meer bij haar zou berusten, verleent de opdrachtgever aan Votra reeds bij voorbaat een eerste pandrecht op alle door Votra geleverde en uit te leveren zaken als mede op de vorderingen van de opdrachtgever uit hoofde van verzekering van de zaken zoals bedoeld in

4.5.6. Dit pandrecht strekt tot meerdere zekerheid voor alle bestaande en toekomstige vorderingen die van Votra op opdrachtgever heeft of zal krijgen. De opdrachtgever verklaart tot de verpanding bevoegd te zijn, als mede dat op de verpande zaken en vorderingen geen beperkte rechten (zullen) rusten noch daarop bij voorbaat zijn gevestigd.

4.5.4 Opdrachtgever verleent Votra een onherroepelijke volmacht om voor en namens opdrachtgever alle rechtshandelingen te verrichten tot vestiging van de pandrechten voor zover die vestiging niet reeds heeft plaatsgevonden. De toepasselijkheid van artikel 3:68 BW is uitgesloten. Onverminderd het voorgaande is opdrachtgever voorts verplicht op eerste verzoek van Votra alle (rechts)handelingen te verrichten die in het kader van de bedoelde verpandingen vereist zijn of mochten worden.

4.5.5 Zodra de opdrachtgever in zijn verplichtingen te kort schiet is Votra gerechtigd de zaken terug te nemen, respectievelijk deze als pandhouder onder zich te nemen, zulks onverminderd de overige aan Votra toekomende rechten op grond van de wet. Opdrachtgever machtigt Votra nu reeds vooralsdan om met het voornoemde doel de plaats(en) te (doen) betreden waar de zaken zich bevinden. 4.5.6 Zolang de zaken aan Votra in eigendom toebehoren danwel zij op de zaken een pandrecht heeft, zal opdrachtgever de zaken deugdelijk verzekeren. Bij een eventuele uitkering op grond van die verzekering is Votra gerechtigd tot de schadepenningen. Voor zover nodig verplicht opdrachtgever zich er bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al het geen daarvoor nodig is.

4.5.7 Opdrachtgever zal al datgene doen en nalaten wat nodig is om de eigendomsrechten van Votra veilig te stellen. 4.5.8 Indien enige derde beslag wil leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of daarop een ander recht wil vestigen of doen gelden, zal opdrachtgever Votra daarvan onmiddellijk informeren.

4.6 ZEKERHEID STELLEN

De opdrachtgever is verplicht op eerste vordering van Votra zekerheid te stellen voor hetgeen de opdrachtgever aan Votra is verschuldigd dan wel wordt verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook indien de opdrachtgever zelf in verband met het verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten stellen of heeft gesteld.

4.7 RETENTIE- EN PANDRECHT

a. Votra heeft jegens ieder die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op gelden, zaken en documenten die hij in verband met de overeenkomst onder zich heeft.

b. Tegenover de opdrachtgever of de geadresseerde kan Votra het recht van retentie steeds uitoefenen voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden door opdrachtgever of geadresseerde uit welken hoofde ook. Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaken drukt.

c. Votra kan het in lid 4.7.b toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.

d. Votra kan het recht van retentie tevens uitoefenen voor een hem in verband met een rembours toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft te aanvaarden.

e. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welke verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

f. Op alle zaken, documenten en gelden, die Votra uit welken hoofde en met welke bestemming dan ook onder zich heeft of zal krijgen, wordt geacht een pandrecht te zijn gevestigd als bedoeld in artikel 3:236 BW voor alle vorderingen, die hij ten laste van de opdrachtgever of van de eigenaar heeft of zal krijgen.

g. Verkoop van enig onderpand geschiedt op de bij de wet bepaalde wijze of -indien daaromtrent overeenstemming bestaat- onderhands. h. De bevoegdheid tot verkoop als bedoeld in het voorgaande lid houdt in de zich in zijn bezit bevindende zaken op kosten van de opdrachtgever te verkopen overeenkomstig de artikelen 3:249 e.v. BW en zichzelf uit de opbrengst alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te voldoen, e.e.a. indien de opdrachtgever in gebreke is de bedragen te voldoen, die door hem aan Votra verschuldigd zijn, dan wel de opdrachtgever Votra goede grond heeft gegeven te vrezen, dat in die betalingsverplichtingen zal worden tekortgeschoten.

i. Votra kan de verpande zaken desgevraagd doen vervangen door een uitsluitend te zijner beoordeling staande andere gelijkwaardige zekerheid.

j. Op eerste verzoek van Votra zal de opdrachtgever zekerheid stellen voor vracht, rechten, belastingen, heffingen, premies, en andere kosten die Votra maakt of verlangd wordt te maken ten behoeve van de opdrachtgever.

k. Alle gevolgen van het niet (tijdig) voldoen aan een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de opdrachtgever.

Art. 5. Overmacht

5.1 Indien en voor zover er omstandigheden aan de orde zijn van welke aard dan ook op grond waarvan Votra in redelijkheid niet meer kan worden verlangd dat de overeenkomst onverkort ten uitvoer wordt gelegd, komt Votra een beroep op overmacht toe zonder enige plicht de eventuele schade van de opdrachtgever te vergoeden. Onder overmacht wordt gerekend, maar is niet beperkt tot, onder andere: onwerkbaar weer, onbereikbare of onberijdbare laad- en of losplaatsen, gedragingen van derden die Votra (tijdige) nakoming beletten.

5.2 Overmacht kan aanleiding geven tot (gedeeltelijke) ontbinding. Het voorgaande leidt er toe dat partijen over en weer de gevolgen van de overeenkomst ongedaan maken. Een overmachtssituatie en/of daaruit voortvloeide (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst leidt niet tot enige vorm van schadeplichtigheid aan de zijde van Votra.

Art. 6. Verhuur

6.1 Onder het “gehuurde” wordt verstaan: het materieel, materiaal, hulpstukken, rijplaten, containers en/of apparatuur zoals omschreven in de huurovereenkomst of zoals feitelijk ter hand gesteld van huurder.

6.2 Door acceptatie van het gehuurde verklaart de huurder het gehuurde in goede staat van Votra te hebben ontvangen. Eventuele klachten dient opdrachtgever uiterlijk binnen twee werkdagen schriftelijk aan Votra mede te delen.

6.3 Opdrachtgever zal Votra op eerste verzoek een waarborgsom betalen. De waarborgsom wordt aan huurder terugbetaald onder verrekening van openstaande facturen van huurder bij inlevering van het gehuurde, en uitsluitend indien er geen sprake is van schade aan het gehuurde.

6.4 Votra behoudt zich het recht voor om tijdens de duur van huurovereenkomst het gehuurde te doen vervangen door soortgelijke goederen, indien dit naar haar oordeel wenselijk of noodzakelijk is, zonder dat huurder ter zake een beroep kan doen op enig recht van schadevergoeding, verrekening, opschorting, aftrek of ontbinding van de overeenkomst of anderszins.

6.5 Het gehuurde dient door huurder, werknemers van huurder en derden waarvan huurder zich bedient, gebruikt te worden overeenkomstig de bestemming van het gehuurde en de daartoe gegeven gebruiksvoorschriften. Op huurder rust de verplichting het gehuurde in goede staat te houden en over te dragen. De kosten van herstel of vervanging uit welke hoofde dan ook veroorzaakt of nodig – behoudens het normale onderhoud- zijn voor rekening van huurder. Huurder is gehouden alle gemaakte kosten in verband met gebruik strijdig met de bestemming en gebruiksvoorschriften aan verhuurder op eerste verzoek te voldoen.

6.6 Huurder is aansprakelijk voor het verlies van en alle schade aan het gehuurde, ongeacht of dit verlies of deze schade is veroorzaakt door de huurder, diens werknemers, door derden, dan wel door overmacht.

6.7 Indien de huurder bij het laden, lossen en/of andere werkzaamheden van het gehuurde gebruik maakt van de diensten van de werknemers van Votra, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder. Ter zake is huurder tegenover Votra aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Votra voor aanspraken van derden en of werknemers van Votra hoe ook genaamd of ontstaan.

6.8 Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen.

6.9 Eventuele reparaties aan het gehuurde, die door het gebruik van de huurder noodzakelijk zijn geworden, geschieden door personen die door Votra aangewezen worden, dit op kosten van de huurder. De huurder dient zich daarom bij het ontstaan van de schade onmiddellijk tot Votra te wenden en niet eerder over te gaan tot reparatie dan nadat Votra de huurder ter zake heeft geïnstrueerd, een en ander onverlet latende de wettelijke plichten van de huurder waaronder die tot beperking van de schade, gevolgschade daaronder begrepen.

6.10 Indien door de huurder schade wordt veroorzaakt blijven de huurpenningen verschuldigd over de periode waarin de reparatie uitgevoerd wordt, ook als deze de in beginsel overeengekomen huurtermijn overschrijdt, tenzij de schade een oorzaak kent die redelijkerwijs voor rekening en risico van Votra behoort te komen.

6.11 Votra, of door haar aan te wijzen personen, is te allen tijde gerechtigd de plaats of plaatsen te betreden waar het gehuurde zich bevindt en deze te onderzoeken.

6.12 Het gehuurde is en blijft te allen tijde eigendom van Votra. Opdrachtgever is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden of met enig recht te bezwaren. Opdrachtgever zal het gehuurde steeds gescheiden van zaken van zichzelf of derden en gekenmerkt als eigendom van Votra opslaan of stallen, zodanig dat enige derde daarop geen enkel recht of beslag kan vestigen. Huurder dient aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Votra te vrijwaren.

6.13 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, beschikbaar te stellen aan derden of te verplaatsen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Votra.

6.14 Bediening en gebruik van het gehuurde is te allen tijde voor eigen risico van de huurder.

6.15 Huurder draagt het volledige risico en verantwoordelijkheid van het gehuurde gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder is gesteld. Huurder is verplicht zorg te dragen voor een volledige verzekering (waaronder bouwplaats- en/of CARverzekering) tegen schade, verlies en diefstal van het gehuurde gedurende de termijn dat het gehuurde aan de huurder ter beschikking staat, waaronder begrepen het laden, lossen en transport. Opdrachtgever zal op eerste verzoek een afschrift van de verzekeringspolis aan Votra verstrekken.

6.16 In geval van schade, verlies of diefstal is opdrachtgever verplicht de nieuwwaardekosten van het gehuurde op eerste verzoek aan Votra te betalen. Votra zal deze aan de opdrachtgever in rekening brengen. De huurprijs is door huurder aan Votra verschuldigd totdat de nieuwwaardekosten zijn voldaan. Bij schade is de opdrachtgever gehouden de herstelkosten aan Votra te voldoen. Ook na betaling door of namens opdrachtgever zal de eigendom van het gehuurde voorzien van het Votra logo onverminderd bij Votra blijven.

6.17 Afmelding van het gehuurde dient door de huurder minimaal 24 uur voor het gewenste ophaaltijdstip te geschieden (en 36 uur bij ophalen op een zaterdag). Huurder is en blijft verantwoordelijk voor het gehuurde -in het bijzonder het tegengaan van schade, verlies of diefstal- tot en met het moment van ophalen door een werknemer van Votra.

Art. 7 Bepalingen inzake aanbieding, inname, acceptatie, bewerking en/of verwerking van afvalstoffen

Opdrachtgever is naast en in aanvulling op zijn verplichtingen zoals opgenomen in de overeenkomst verplicht de navolgende instructies in acht te nemen en dienovereenkomstig te handelen:

7 1. AANBIEDEN VAN AFVALSTOFFEN

7.1.1.Opdrachtgever is verplicht:

a. over de wijze van aanbieding van afvalstoffen overleg te plegen met Votra;

b. de afvalstoffen op een zodanige wijze te verpakken en te etiketteren als wettelijk is voorgeschreven, eventueel aangevuld met hetgeen tussen opdrachtgever en Votra daaromtrent nader is overeengekomen;

c. tijdig alle vereiste instructies met betrekking tot de te verrichten diensten aan Votra te doen toekomen;

d. tenminste aan te geven, hetzij door middel van een afzonderlijke schriftelijke verklaring, dan wel op de vrachtbrief (afhankelijk van het Vervoer en Soort afvalstoffen: de AVC-vrachtbrief, het EVOAdocument of het Wettelijke begeleidingsdocument): – de plaats waar de afvalstoffen vrijkomen, – of de afvalstoffen stoffen zijn in de zin van de Wet Milieugevaarlijke Stoffen of een Vastgesteld Besluit m.b.t. deze Wet, – de aard en samenstelling van de afvalstoffen, – de hoeveelheid van de afvalstoffen.

e. In geval van een overeenkomst tot vervoer de bestemming van de afvalstoffen zal opdrachtgever Votra voornoemde documenten tijdig verstrekken. Opdrachtgever staat er voor in dat de documenten naar waarheid en zonder fouten zijn opgemaakt;

f. Votra te allen tijde desgevraagd nadere informatie te verstrekken omtrent de aard en herkomst van de afvalstoffen;

g. in het bezit te zijn van de voor de te verrichten diensten vereiste vergunning(en) en/of ontheffing(en), indien zulks op grond van een provinciale of gemeentelijke verordening vereist is;

h. op grond van de wet of verordening verplichte meldingen of registratie te verrichten;

i. zich aan de op het terrein van Votra geldende voorschriften en aanwijzingen te houden.

7.1.2 Opdrachtgever betreedt het terrein van Votra op eigen risico. Votra is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken die veroorzaakt wordt op haar bedrijfsterrein.

7.2. IN ONTVANGSTNAME VAN AFVALSTOFFEN EN GROND

7.2.1 In ontvangstname en acceptatie vinden niet plaats zonder dat aan Votra door opdrachtgever een omschrijving is verstrekt van aard, eigenschappen en samenstelling van de afvalstoffen/grond die tenminste voldoet aan de wettelijke eisen.

7.2.2 Votra is gerechtigd monsters en/of (indicatief) bodemonderzoek van de aangeboden afvalstoffen/grond te (laten) nemen en deze te (laten) analyseren. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.2.3 De opdrachtgever zal de overeengekomen prijs aan Votra betalen en de afvalstoffen/grond onverwijld terugnemen, indien de aangeboden afvalstoffen/grond niet overeenkomen met de door opdrachtgever opgegeven aard en samenstelling van die afvalstoffen/grond.

7.2.4 Bij het aanbieden van grond dient de opdrachtgever voor haar rekening een bodemonderzoek te verzorgen. Indien de opdrachtgever geen bodemonderzoek verzorgt, zal Votra bij aanlevering een (indicatief) bodemonderzoek inzetten, waarvan de kosten voor opdrachtgever komen. Indien uit het (indicatief) bodemonderzoek verontreiniging blijkt, behoudt Votra het recht de partij te weigeren, waardoor opdrachtgever verplicht is de partij terug te nemen op eerste verzoek van Votra.

7.2.5 Afvalstoffen/grond zijn vanaf het moment van acceptatie en in ontvangstname dan wel verlading eigendom van Votra, tenzij na acceptatie blijkt dat is afgeweken van de voorwaarden en instructies waaronder aanlevering dient plaats te vinden. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, wordt eigendomsovergang ten aanzien van die afvalstoffen/grond geacht niet te hebben plaatsgevonden.

7.3. VOORSCHRIFTEN

7.3.1 In geval van een overeenkomst tot vervoer, is opdrachtgever daarnaast verplicht zorg te dragen voor het aanbrengen en in standhouden van de bebakening en/of verlichting welke ingevolge voorschriften van overheidswege vereist is of gezien de situatie ter plaatse noodzakelijk is. Votra zal opdrachtgever over voornoemde overheidsvoorschriften inlichten en desgewenst de benodigde bebakenings- en/of verlichtingsmiddelen op nader door Votra te stellen voorwaarden ter beschikking stellen. Indien Opdrachtgever ten deze in gebreke blijft, is hij aansprakelijk voor alle schade en kosten die hieruit voor Votra voortvloeien.

7.4 BODEMSANERING, VERONTREINIGING EN ASBEST

7.4.1 Indien opdrachtgever de intentie heeft materieel en/of werknemers van Votra in te zetten op een (bodem-)saneringslocatie of andere locatie waar sprake is van een vermoeden en/of aanwezigheid van verontreiniging en/of asbest, is opdrachtgever te allen tijde verplicht dit vooraf te melden aan Votra. De aard van de verontreiniging dient gemeld te worden, evenals de te treffen technische, materiële en personele voorzieningen om op een veilige wijze de werkzaamheden uit te kunnen voeren conform de geldende wet- en regelgeving.

7.4.2 Votra behoudt zich het recht toe aanvullende technische, materiële en personele voorzieningen welke betrekking hebben op het project in rekening te brengen bij opdrachtgever.

7.5. SLOOP

7.5.1 Votra is gehouden de werkzaamheden aan het object geheel conform overeenkomst uit te voeren. Mocht tijdens de werkzaamheden blijken dat de werkzaamheden op een andere wijze verricht dienen te worden, welke wijziging zijn oorzaak vindt in niet aan Votra te wijten omstandigheden, dient Votra opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Na overeenstemming tussen opdrachtgever en Votra over de gewijzigde aanpak zal Votra de werkzaamheden hervatten.

7.5.2 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat in, aan of onder het object asbest dan wel asbesthoudende materialen of zaken zitten, terwijl daar bij het verstrekken van de opdracht geen rekening mee is gehouden en/of niet door opdrachtgever is gemeld aan Votra, zullen de werkzaamheden direct worden stilgelegd. De asbest dan wel asbesthoudende materialen of zaken dienen vervolgens door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te worden verwijderd, hetzij door de opdrachtgever zelf hetzij op door partijen nader te bepalen voorwaarden door of namens Votra. De termijn van uitvoering zal worden opgerekt met de termijn die de asbestverwijderaar daadwerkelijk besteed om het asbest te verwijderen. Een verlenging van de termijn van uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in dit artikel kan nimmer leiden tot aansprakelijkheid aan de zijde van Votra.

7.5.3 Ingeval opdrachtgever derden tevens werkzaamheden laat verrichten aan het object op het moment dat Votra bezig is of zal gaan, zullen de werkzaamheden van deze derden op een dusdanige wijze dienen te geschieden dat Votra in de uitvoering van haar werkzaamheden geen hinder ondervindt. Indien zulks wel het geval is, is opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele vertraging van de werkzaamheden van Votra.

7.5.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Votra enig directie voerende op het werk.

Art. 8 Verkoop en levering, bemonstering en reclame

8.1 Votra staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen zelfs niet als dat doel aan Votra bekend is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 Het risico van de zaken gaat over op de opdrachtgever bij aflevering, waaronder wordt begrepen het ter beschikking stellen van de zaken hetzij bij afhalen op de locatie van Votra hetzij bij bezorging op de met opdrachtgever overeengekomen locatie. Votra is verantwoordelijk voor de staat van de zaken tot op het moment van aflevering.

8.3 In afwijking van artikel 3 geldt ten aanzien van zaken het volgende. a. De opdrachtgever dient de zaken direct bij aflevering te (laten) inspecteren/bemonsteren. Daarbij zal de opdrachtgever onderzoeken of de hoeveelheid en de kwaliteit van de zaken overeenstemt met hetgeen tussen Votra en opdrachtgever is overeengekomen. b. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen direct, doch hoogstens binnen twee werkdagen na feitelijke aflevering schriftelijk aan Votra te worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van opdrachtgever zijn vervallen. c. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen direct, doch hoogstens binnen twee werkdagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan Votra te worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van opdrachtgever zijn vervallen. d. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele levering. e. De opdrachtgever dient Votra in de gelegenheid te stellen een vermeend gebrek en/of een aanspraak te onderzoeken en indien Votra de aanspraak honoreert het gebrek te herstellen. f. De rechten van opdrachtgever vervallen indien hij het geleverde geheel of gedeeltelijk heeft verbruikt, bewerkt of verwerkt, vermengd met andere zaken, of aan derden heeft doorgeleverd danwel indien opdrachtgever zelf heeft getracht een vermeend gebrek te (laten) herstellen.

8.4 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert schort dat zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft gehouden de zaken af te nemen.

8.5 Aan de opdrachtgever komen niet de rechten toe die de wet aan de consument toekent in boek 7 BW.

8.6 De aansprakelijkheid van Votra is beperkt tot hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden in artikel 11.

8.7 Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever, die door Votra wordt aanvaard, voor zaken die Votra uit voorraad kan leveren, heeft Votra als vergoeding voor gederfde winst en gemaakte administratieve en personele kosten, recht op een vergoeding van 15% van de verkoopwaarde van deze bestelde zaken. De annulering geschiedt steeds schriftelijk. Annulering is nooit mogelijk van een opdracht die betrekking heeft op zaken die speciaal naar de wensen van de opdrachtgever worden of zijn gefabriceerd.

Art.9. Vervoer en Naleving wetgeving

9.1 De opdrachtgever zal bij het laden van het voertuig steeds de aanwijzingen van Votra opvolgen. Deze verplichtingen gelden tevens en onverkort voor derden die voor of namens de opdrachtgever (een deel van) de werkzaamheden van de opdrachtgever uitvoeren.

9.2 De opdrachtgever staat er voor in dat door haar toedoen Votra nimmer opdrachten uitvoert in strijd met de wet en opdrachtgever vrijwaart Votra voor aanspraken hoe ook genaamd of ontstaan.

9.3 Meer in het bijzonder zal opdrachtgever nimmer vrachtauto’s van Votra (laten) beladen, zodanig dat daardoor aslastoverschrijding en/of overbelading zal ontstaan. Evenmin zal de opdrachtgever Votra voorzien van onjuiste of onvolledige informatie ter zake.

9.4 De opdrachtgever zal Votra nimmer transporten laten uitvoeren in strijd met de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Indien Votra een transport niet tijdig kan uitvoeren of voltooien in verband met de juiste nakoming van voornoemde wetgeving kan dat nimmer leiden tot aansprakelijkheid aan de zijde van Votra.

9.5 De opdrachtgever die handelt in strijd met dit artikel is jegens Votra steeds aansprakelijk voor alle directe, indirecte- en gevolgschade, waaronder tevens wordt begrepen voor het betalen/vergoeden aan Votra van de daaruit volgende boetes, kosten van overladen, transport, opslag etc. Deze verplichting geldt tevens en onverkort in het geval derden voor of namens de opdrachtgever (een deel van) de werkzaamheden van de opdrachtgever uitvoeren.

9.6 Inzake vervoer van afvalstoffen is tevens het bepaalde in artikel 7.3 van toepassing.

Art. 10. Garantieverplichting en schade

Op voorwaarde dat correct en tijdig is gereclameerd en genoegzaam is aangetoond dat er sprake is van een tekortkoming, zal Votra voor zover mogelijk voor herstel zorgdragen en/of tot een passende oplossing besluiten.

Art. 11. Aansprakelijkheid Votra, vrijwaringen en verval van rechten opdrachtgever

11.1 Onverminderd de overigens in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties is de aansprakelijkheid van Votra jegens opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Votra in dat concrete geval aanspraak geeft te vermeerderen met eigen risico.

11.2 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Votra in enig concreet geval geen dekking geeft om wat voor reden dan ook, danwel de betreffende schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Votra beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de betreffende opdracht met een maximum van € 25.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen. 1

1.3 Votra is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, immateriële schade, gevolgschade en gederfde winst, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Votra.

11.4 Votra is niet aansprakelijk voor schade en kosten -hoe ook genaamd en/of ontstaan-, indien opdrachtgever dan wel enige derde, al dan niet tegen vergoeding gebruik maakt van materieel en/of werknemers van Votra en/of goederen stalt of parkeert op een van de terreinen van Votra en/of Votra heeft verzocht bepaalde werkzaamheden, welke werkzaamheden geen onderdeel uitmaken van eventuele reeds gesloten overeenkomsten, te verrichten en Votra ter zake volgens instructies gegeven door of vanwege opdrachtgever en/of die andere derde heeft gehandeld. Votra is niet aansprakelijk voor schade en kosten -hoe ook genaamd en/of ontstaan- bij verhuur van bemand materieel waarbij werkzaamheden in opdracht en onder toezicht van de opdrachtgever zijn verricht.

11.5 Votra bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever dan wel enige derde kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart Votra, haar werknemers, en andere door Votra ingeschakelde (rechts)personen van alle aanspraken -hoe ook genaamd en/of ontstaan- van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of verband houdende met zaken geleverd of afkomstig van Votra en/of werkzaamheden uitgevoerd door of namens Votra, tenzij de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Votra.

11.7 Opdrachtgever vrijwaart Votra van aanspraken daaronder begrepen boetes inzake i) de inzet van illegale werknemers en/of van ii) wanbetaling aan belastingautoriteiten en/of aan werknemers door opdrachtgever of door enige leverancier van opdrachtgever.

11.8 Aansprakelijkheid beperkende, -uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Votra kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Votra ook aan opdrachtgever worden tegengeworpen.

11.9 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 3 en 8 vervalt iedere vordering op schadevergoeding jegens Votra, tenzij Votra aansprakelijkheid heeft erkend, door het enkele verloop van zes maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken.

11.10 Inzake vervoerovereenkomsten gelden in afwijking van het bepaalde in dit artikel de aansprakelijkheidsbepalingen, limieten en verjaringstermijnen ingevolge Boek 8 BW en de AVC en bij binnenlands vervoer van bulkgoederen de bepalingen ter zake in de ATVC.

11.11 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Votra of leidinggevende ondergeschikten.

Art. 12. Partiële nietigheid

12.1 Indien één van de bedingen of een onderdeel daarvan uit deze algemene bepalingen dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding of de bedingen van deze algemene bepalingen onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.

12.2 Indien het geval zoals omschreven in het eerste lid zich voordoet, zullen Votra en opdrachtgever voor de nietige of vernietigde passage een geldige regeling treffen die de bedoeling van Votra en opdrachtgever met de onderliggende nietige of vernietigde passage zoveel mogelijk weergeeft en daarmee zoveel mogelijk overeenkomt.

Art. 13. Slotbepalingen

13.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met de met Votra gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Votra is gevestigd.

13.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 23077230.

13.4 Bij vervoersovereenkomsten zijn naast deze voorwaarden tevens de Algemene Vervoer Condities 2002 (AVC) (vastgesteld door Stichting Vervoeradres) laatst gedeponeerde versie van toepassing. Op het binnenlands vervoer van bulkgoederen zijn aanvullend van toepassing de Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van Bulkgoederen over de Weg (ATVC) (vastgesteld door Stichting Vervoeradres) laatst vastgestelde versie. Indien bepalingen van de AVC en de ATVC afwijken, prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

13.5 Hoe Votra omgaat met gegevens staat in de privacyverklaring.